Local Storage seems to be disabled in your browser.
Voor de beste ervaring op onze site moet je de lokale opslag in je browser inschakelen.

 

 

Algemene voorwaarden Qeuze zakelijk

Algemene Voorwaarden Qeuze Zakelijk

Voor de online bestellingen bij Qeuze.com gelden andere Algemene Voorwaarden, deze kunt u vinden op : www.qeuze.com/algemene-voorwaarden/

1.0 Algemeen:
1.1 De onderstaande voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Qeuze Zakelijk en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk met Qeuze Zakelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn op te vragen via de website. Het maken van een bestelling houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.0 Buspro:
2.1 Qeuze Zakelijk is gevestigd in Vianen. Qeuze Zakelijk is a registered trademark of Qeuze BV. Qeuze BV is  ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer: 30201087. Deze website is een onderdeel van de onderneming Qeuze BV. Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud.

3.0 Bestellen:
3.1 Bestellingen geschieden altijd schriftelijk te gaan. Deze worden rechtstreeks door de klant besteld bij de Qeuze Zakelijk in Nederland. Nadat u uw bestelling plaatst, krijgt u ter bevestiging een e-mail. Alleen volledig ingevulde bestellingen worden door ons verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Bestellingen worden met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en verzonden. Er kan echter altijd iets fout gaan. Mocht u goederen geleverd krijgen die u niet besteld heeft, meldt dit dan via de online klantenservice onder “defecte artikelen en retourzendingen”, met de omschrijving van de verkeerd geleverde goederen. Wij maken vervolgens een afspraak met u om de artikelen af te halen en sturen u direct de juiste artikelen.

3.3 Aanbiedingen en acties zijn alleen geldig op de tijd die staat aangegeven bij de actie, of wanneer de actie op de site besproken staat. Indien deze niet meer afgebeeld staat, is de actie automatisch komen te vervallen. Afwijkingen op acties zijn alleen bindend als deze door Buspro schriftelijk zijn aangegeven. Een bestelling is bindend voor de klant.

3.4 Een overeenkomst tussen Qeuze Zakelijk en een klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met deze voorwaarden.

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling.

3.6 Een offerte van meerdere producten verplicht Qeuze Zakelijk niet tot levering van een deel van de in de offerte besproken producten en diensten tegen de opgegeven prijs.

3.7 Qeuze Zakelijk blijft eigenaar van de aan de klant verkochte producten zolang de klant het verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet volledig heeft voldaan. Qeuze Zakelijk heeft het recht om geleverde producten te verwijderen of te laten verwijderen als de koopsom (etc.) nog niet volledig zijn betaald, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

3.8 Voor de online bestellingen bij Qeuze.com gelden andere Algemene Voorwaarden, deze kunt u vinden op : www.qeuze.com/algemene-voorwaarden/

4.0 Prijzen:
4.1 De getoonde prijzen zijn exclusief BTW, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten. Bedrijven die bij ons bestellen kunnen na opgave van hun BTW-nummer hun bestelling op “0” tarief kopen. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage en andere heffingen. Transport van de goederen wordt in opdracht van de klant via een door Qeuze Zakelijk aangewezen transporteur verzonden. Verzendingen zijn te allen tijde in naam van de klant.

4.2 Indien er na het afsluiten van een overeenkomst een prijsverhoging van het bestelde product plaatsvindt, zal dit geen invloed hebben op de afgesproken prijs. Indien er een prijsverlaging van het bestelde product plaatsvindt, zal dit binnen 2 weken na totstandkoming van de overeenkomst op verzoek van de klant worden verrekend. Dit geldt echter niet op acties, kortingen, aanbiedingen, (magazijn)opruimingen, enzovoort.

5.0 Levering:
5.1 Tenzij anders wordt gemeld, zullen de leveringen gedaan worden binnen 2 weken. Bij overschrijding van deze levertijd wordt Qeuze Zakelijk nogmaals 2 weken gegund om alsnog te leveren. Bij het overschrijden van de laatste termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De klant kan echter nooit aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering op het overeengekomen afleveradres plaats en bepaalt Qeuze Zakelijk de manier van verzenden.

5.3 De klant is verplicht om het overeengekomen product af te nemen op het moment dat deze wordt aangeboden. Indien de bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of niet voldoende informatie heeft gegeven over het afleveren, zal het product opnieuw worden aangeboden met minimaal de vermeerdering van de verzendkosten. Deze kosten dienen te worden afgerekend bij levering.

5.4 De klant heeft het recht om de levering te weigeren indien deze beschadigd wordt aangeboden of niet in overeenstemming is met het bestelde product. Indien dit niet van toepassing, is de klant bij weigering van de levering 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

5.5 Indien er met de klant is afgesproken een vooruitbetaling te doen, zal het product worden verzonden als het totaalbedrag op de bankrekening van Qeuze Zakelijk is bijgeschreven.

5.6 Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet in één keer kan worden afgeleverd, zal in overleg met de klant een nieuwe bezorgdatum worden afgesproken, waarbij de bestelling compleet wordt afgeleverd.

5.7 Tenzij anders is afgesproken, worden alle producten bezorgd via een door Qeuze Zakelijk te bepalen bezorgdienst. Deze zal de producten leveren. De bezorgdienst is niet in staat deze aan te sluiten en verpakkingsmaterialen dienen zelf te worden verwijderd. Eventuele transportbeveiligingen dienen door de klant zelf te worden verwijderd. Inbouw – en onderbouwapparaten mogen niet door ons of de bezorgdienst worden ingebouwd of uitgebouwd.

5.8 Qeuze Zakelijk is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, indien Buspro daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

6.0 Betaling:
6.1 Betaling geschiedt door middel van vooruitbetaling. Indien u voor vooruitbetaling kiest, worden de goederen verzonden op het moment dat bij ons het totaalbedrag van uw bestelling binnen is. Voor een betaling onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden. Voor vaste klanten is er ook een mogelijkheid om op rekening te kopen, ook hier geldt een betalingstermijn die nader te bepalen is.

6.2 Terugstorting zal volgens artikel 7.5 gedaan worden binnen 14 werkdagen.

6.3 Alleen geldig voor scholen, instellingen en bedrijven: heeft u in het verleden al geregeld op rekening gekocht bij onze Nederlandse vestiging, stuur dan voordat u gaat bestellen een e-mail met uw klant- en BTW-nummer aan info@wsfp.nl.

7.0 Garantie en retourzendingen:
7.1 Op alle hardware en geheugen zit een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar, tenzij anders vermeld. Het aankoopbewijs is voor Qeuze Zakelijk een bewijs met betrekking op de garantie.

Belangrijk! Wij geven garantie op alle merken. Wij houden ons aan de garantiebepalingen van de fabrikant, dit geldt ook op fabrieksfouten. Qeuze Zakelijk staat voor betrouwbaarheid en goede service en wij doen er alles aan om dat zo te houden! U kunt er 100% vanuit gaan dat wij niet “zomaar” elk product in ons assortiment opnemen. Wij nemen, of anders bepaald door Qeuze Zakelijk, geen aangebroken verpakkingen terug.

7.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Qeuze Zakelijk te worden gemeld. Een niet zichtbaar gebrek kan door de klant binnen 8 dagen na levering worden gemeld. Het melden gaat via de site onder “defecte artikelen en retourzendingen”.
Ongeopende verpakkingen kunnen na overleg met Qeuze Zakelijk worden teruggestuurd. De verzendkosten voor het retour sturen worden altijd gedragen door de klant. Mocht een artikel bij aankomst beschadigd zijn en/-of niet functioneren, meld dit dan via de online klantenservice onder “defecte artikelen en retourzendingen”. Omschrijf duidelijk de klacht en vermeld uw klantnummer, het factuurnummer en het serienummer van het apparaat (indien van toepassing). Voor artikelen die binnen de garantietermijn defect raken, geldt dezelfde procedure.

7.3 De klant heeft het recht om de overeenkomst volgens de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, artikel 7:46D” zonder opgave van redenen te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Indien het product volgens artikel 7:46D binnen 7 dagen retour is zal de klant 100% van het overeengekomen aankoopbedrag retour krijgen. Indien de originele verpakking is beschadigd ontvangt de klant 85% van het aankoopbedrag retour, indien het product beschadigd is neemt Buspro het apparaat niet retour.

7.4 De voorwaarde van een retourzending is dat het product binnen 7 dagen retour gemeld moet zijn, geheel compleet en in originele verpakking moet zitten, het ongebruikt moet zijn, schoon te zijn zoals de klant deze heeft ontvangen, het mag niet ingebouwd zijn, niet gemonteerd zijn, meegeleverd montagemateriaal dient in de originele verpakking verpakt te zijn, en moet voorzien zijn van originele handleidingen, eventuele energielabels en meegeleverde accessoires.

7.5 Na het ontvangen van het product zal Qeuze Zakelijk het door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gebracht van het oordeel van de deskundige en het percentage zal worden uitgekeerd. Indien de klant akkoord gaat met het percentage zal Buspro het bedrag binnen 14 werkdagen overmaken. Indien de klant niet
akkoord gaat met het percentage zal het product eigendom blijven van de klant en dient de klant voor eigen rekening het product binnen 8 werkdagen op de locatie van aflevering op te halen.

7.6 Indien het geleverde product door Qeuze Zakelijk gebreken vertoont, is de aansprakelijkheid van Buspro jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden staat onder ‘garantie’. Wanneer de producent van een product in gebreke is, en aansprakelijk is voor de gevolgschade, dan beperkt de aansprakelijkheid van Buspro zich tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopsom. Qeuze Zakelijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbare handelingen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

8.0 Retourzending:
8.1 Het adres voor retourzendingen: Qeuze Zakelijk, Hoefslag 9, 4131 ME Vianen

8.2 Voor artikelen die buiten de garantieperiode vallen hebben wij een externe technische dienst. Wij adviseren u daarvoor rechtstreeks met ons contact op te nemen om een prijsopgave te laten doen. Telefoonnummers of website-adressen vindt u op onze website. Komt u er niet uit, meldt dit dan via de online klantenservice onder “defecte artikelen en retourzendingen” .

9.0 Annuleren:
9.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u te allen tijde het recht om uw aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen 7 dagen ongedaan te maken, zie ook artikel 7.3. Meld dit dan via de online klantenservice onder “defecte artikelen en retourzendingen”. Vermeld s.v.p. uw klantnummer en het ordernummer van de bestelling. U krijgt daarop z.s.m. een bevestiging, waarna u de artikelen retour mag sturen naar: Qeuze Zakelijk , Postbus 300, 3454 ZN, De Meern. De goederen moeten in de originele onaangebroken verpakking zitten. Houdt u er rekening mee dat u zelf de kosten voor het retoursturen draagt. Na ontvangst zal het bedrag van de goederen per omgaande aan u terugbetaald worden.

10.0 Website informatie
10.1 Alle informatie die wordt gegeven op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en typefouten.

10.2 Niets van de site mag worden gebruikt voor openbaring en andere middelen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Qeuze Zakelijk .

11.0 Klachten:
11.1 Alle klachten kunt u kenbaar maken via website, e-mail of brief. Qeuze Zakelijk zal de klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen. Via e-mail zal Qeuze Zakelijk de klant inlichten.

12.0 Geschillen:
12.1 Op de overeenkomst tussen Qeuze Zakelijk en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Buspro heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.